Oznámení o pořádání valné hromady společnosti Optimal-Energy.cz, a.s.

Představenstvo obchodní korporace

Optimal-Energy.cz, a.s.

se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 292 35 642

(dále jen „Společnost“)

svolává

řádnou valnou hromadu této Společnosti

na 6. dubna 2019 v hotelu Grand Třebíč v 16:00 na adrese Karlovo nám. 133/5, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč

A. Pořad jednání: 

 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
 2. Schválení štěpení imobilizované kmenové akcie na majitele č. 1601 ve jmenovité hodnotě 20,- Kč;
 3. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3227 ve jmenovité hodnotě 6.160,- Kč;
 4. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3231 ve jmenovité hodnotě 2.143,- Kč;
 5. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3217 ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč;
 6. Schválení vyloučení přednostního práva akcionářů Společnosti na nákup vlastních akcií Společnosti ve smyslu ustanovení § 488 odst. 1 zákona o obchodních korporacích;
 7. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti upisováním nových akcií ;
 8. Volba Bc. Ondřeje Marka, dat. nar. 13. 7. 1983, bytem Břevnická 1583, 583 01 Chotěboř, do funkce člena dozorčí rady Společnosti;
 9. Schválení veškerých právních jednání učiněných Bc. Ondřejem Markem, dat. nar. 13. 7. 1983, bytem Břevnická 1583, 583 01 Chotěboř, za Společnost při výkonu funkce člena dozorčí Společnosti rady v období od 31. 3. 2019 do 6. 4. 2019;
 10. Schválení veškerých právních jednání učiněných Ing. Jiřím Bělohlávkem, MBA, MSc., dat. nar. 29. 4. 1984, bytem Anenská 1003/16, Staré Brno, 602 00 Brno, za Společnost při výkonu funkce předsedy představenstva Společnosti, veškerých právních jednání učiněných Danem Konečným, dat. nar. 31. 8. 1988, bytem Jasanová 2033/9, 678 01 Blansko, za Společnost při výkonu funkce místopředsedy představenstva Společnosti a veškerých právních jednání učiněných Milanem Hlouškem, dat. nar. 14. 8. 1958, bytem Albrechtice 3, 592 57 Rozsochy, za Společnost při výkonu funkce člena představenstva Společnosti, a to v období od 14. 3. 2016 do 12. 9. 2016;
 11. Závěr

B. Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Společnost vydala pouze listinné akcie na majitele v imobilizované podobě. Stanovy společnosti ani zákon nestanovují rozhodný den k účasti na valné hromadě společnosti, proto se tento neuvádí.

K účasti a hlasování na valné hromadě jsou oprávněni kmenoví akcionáři a stanoví-li tak zákon i prioritní akcionáři, kteří budou ke dni konání valné hromady vedeni v seznamu akcionářů vedeného schovatelem imobilizovaných akcií, kterým je Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 000 01 350. Akcionáři, u kterých tak stanoví zákon nebo stanovy Společnosti, se mohou účastnit valné hromady, hlasovat na ní a uplatňovat ostatní práva akcionáře osobně, prostřednictvím svého statutárního zástupce (v případě, že je akcionářem právnická osoba) nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

C. Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění