E-mail disclaimer

Tento e-mail je určen výhradně pro potřeby jeho adresáta/ů a může obsahovat důvěrné informace.
 
Obsah tohoto emailu je pouze informativní a není projevem vůle odesílatele, ani osoby, za kterou jedná, směřujícím k uzavření nebo změně smlouvy, ani návrhem na uzavření či změnu smlouvy. Pokud Vám byl doručen omylem, prosím uvědomte okamžitě odesílatele vrácením e-mailu, zdržte se kopírování a jakéhokoliv dalšího šíření e-mailu nebo jeho příloh a celý e-mail vymažte ze svého informačního systému.
 
Nakládání s neoprávněně získanými informacemi může být nezákonné. Odesílatel e-mailu neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou přenosem e-mailu. Není-li výslovně uvedeno jinak, tento e-mail nepředstavuje nabídku na uzavření dohody ani smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 
Pokud je součástí tohoto e-mailu nabídka, odesílatel ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s jakýmkoli dodatkem či odchylkou, a odpověď na nabídku s dodatkem či odchylkou tedy nebude považována za přijetí nabídky. V případě, že je tento e-mail součástí jednání o smlouvě, má odesílatel právo ukončit kdykoliv takové jednání i bez uvedení důvodu, například pokud nebudou získána potřebná interní schválení, přičemž příslušná smlouva bude uzavřena teprve výslovným dosažením dohody o celém jejím obsahu.

 


 

This e-mail is intended solely for the addressee(s) and it may contain confidential information.
 
The content of this e-mail is purely informative and does not express a will of the sender, nor the company on behalf of which the sender acts, leading towards to conclude or amend any contract and does not do any constitute a proposal to conclude or amend any contract. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately by return e-mail.
 
Please then delete the e-mail from your system and do not copy it or disclose its contents to any person. Unauthorised distribution, modification or disclosure of its contents may be unlawful. The sender of this e-mail shall not be held liable for any damage caused by or arising from the transmission hereof. Unless explicitly stated otherwise, this e-mail constitutes neither any offer for entering into any agreement nor any contract under Sec. 1731 of the Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code.
 
Should this e-mail contain an offer, the sender hereby in accordance with Sec. 1740 (3) of the Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, excludes the possibility of accepting an offer to enter into an agreement by means of a supplement or variation; and a response to an offer containing any supplement or variation will therefore not be considered an acceptance of the offer. In case this e-mail presents part of contract negotiations, the sender is entitled to terminate such negotiations at any time and for whatever reason, e.g. if necessary internal approvals are not obtained. The contract shall not be executed until the parties reach a full agreement on terms and conditions of such a contract.