Informace ohledně situace s FG Energy

Vážení zákazníci,

     velice nás mrzí všechny případy neúspěšně realizovaných zakázek, o kterých jsme se dozvěděli. Se společností FG Energy jsme začali situaci řešit ihned poté, co se v létě objevily první stížnosti. Na podzim jsme zastavili prodej jejich zařízení a od té doby intenzivně vyjednáváme o řádném dokončení všech nasmlouvaných zakázek. V posledních týdnech však veškerá naše snaha zůstává bez odezvy.

Uvažovali jsme dokonce o možnosti, že by nezrealizované projekty s naší pomocí dokončil někdo jiný.

Avšak, dozvěděli jsme se, že ve čtvrtek 11.5.2023 byl podán návrh na zahájení insolvenční řízení s FG Energy. To mimo jiné znamená, že do nedokončených projektů nemůžeme nijak zasahovat. Bude nutné vyčkat na další právní kroky. Situaci vyhodnocujeme s právními poradci a budeme sledovat další vývoj, o kterém vás budeme na této stránce informovat.

Naše společnost Optimal Energy je jednáním společnosti FG Energy rovněž významně poškozena. Nadále budeme usilovat o jednání s jejími zástupci.

Za účelem shromažďování dotazů či dalšího hlášení problémů se společností FG Energy jsme zřídili emailovou adresu stiznostiFG@optimal-energy.cz.

S pozdravy,
Dan Konečný
Místopředseda představenstva

FAQ

Informace o stavu realizace zakázek má aktuálně k dispozici pouze společnost FG Energy s.r.o., jakožto zhotovitel dle smlouvy o dílo. Jeho kontaktní údaje jsou uvedeny ve Vaší smlouvě o dílo.

Pokud na Vaše dotazy, telefonáty či emailové zprávy nereaguje, můžete napsat na námi zřízenou e-mailovou adresu stiznostiFG@optimal-energy.cz, která však slouží výhradně ke shromažďování informací o stížnostech zákazníků na FG Energy. Takto sesbírané stížnosti se snažíme postupovat dále společnosti FG Energy spolu s požadavkem na jejich urychlené a uspokojivé řešení.

Bohužel aktuálně nemůžeme žádným jiným způsobem ovlivnit to, zda společnost FG Energy svým závazkům dostojí.

Optimal-energy.cz, a.s. nemůže poskytnout žádné konkrétní a oficiální doporučení. Situace je v případě každého zákazníka odlišná, a tedy i řešení jednotlivých případů se mohou zásadním způsobem lišit.

Lze ale konstatovat, že na základě věřitelského návrhu bylo dne 11.5.2023 zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužnice FG Energy s.r.o. Dosud (ke dni 25.5.2023) nebylo o podaném insolvenčním návrhu Krajským soudem v Ostravě rozhodnuto, a tedy nebyl dosud ani zjištěn úpadek dlužníka. S ohledem na tyto skutečnosti důrazně doporučujeme všem zákazníkům FG Energy sledovat pravidelně v insolvenčním rejstříku stav daného insolvenčního řízení.

V případě, že bude rozhodnuto o úpadku společnosti FG Energy a o způsobu jeho řešení (navrhovaným způsobem je konkurz), bude věřitelům rozhodnutím insolvenčního soudu, které bude v insolvenčním rejstříku zveřejněno, stanovena dvouměsíční lhůta pro přihlašování pohledávek do daného insolvenčního řízení. K přihláškám pohledávek podaným po marném uplynutí této lhůty se nebude v předmětném insolvenčním řízení přihlížet a nebudou tedy v insolvenčním řízení jakkoliv uspokojeny.

Odkaz na vyhledávání v insolvenčním rejstříku: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Optimal-energy.cz, a.s. nemůže poskytnout žádné konkrétní a oficiální doporučení ve věci odstoupení od smlouvy či jiných možností ukončení smluvního vztahu sjednaného mezi zákazníkem a FG Energy s.r.o., protože situace je v případě každého zákazníka odlišná, a tedy i řešení jednotlivých případů se mohou zásadním způsobem lišit.

Zákazníkům můžeme v této souvislosti pouze doporučit pečlivě prostudovat smlouvu o dílo, kterou uzavřeli s FG Energy, přičemž z jejího obsahu by mělo být zřejmé, za jakých okolností je zákazník, jako objednatel, oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit (nad rámec možností odstoupení od smlouvy z důvodů stanoveným přímo zákonem).

Podle účinné české právní úpravy platí, že odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku, přičemž smluvní strany jsou následně povinny vrátit si navzájem plnění, která byla na základě smlouvy poskytnuta (tedy zejména poskytnuté zálohy). Je třeba však upozornit na skutečnost, že společnost FG Energy je s ohledem na zahájení insolvenční řízení ze zákona omezena v možnosti finanční prostředky bezodkladně vrátit.

Optimal-energy.cz, a.s. nemůže poskytnout žádné konkrétní a oficiální doporučení ve věci dalšího nakládání s rozpracovaným dílem nebo s věcmi, které měly být součástmi dodaného díla, protože situace je v případě každého zákazníka odlišná, a tedy i řešení jednotlivých případů se mohou zásadním způsobem lišit. Optimal-energy.cz, a.s. taktéž není účastníkem právního poměru mezi FG Energy s.r.o. a příslušným zákazníkem.

Zákazníkům můžeme v této souvislosti pouze opětovně doporučit pečlivě prostudovat smlouvu o dílo, kterou uzavřeli s FG Energy. Z jejího obsahu by mělo být zřejmé, za jakých okolností a k jakému okamžiku má dojít k přechodu či převodu vlastnického práva k dílu (a/nebo k jeho jednotlivým součástem). Pokud se zákazník dosud nestal vlastníkem díla (a/nebo jeho součástí), pak ani zákazník, ani jiný dodavatel služeb (zhotovitel) pravděpodobně nebude oprávněn samostatně, bez výslovného souhlasu zhotovitele FG Energy, s dílem nebo jeho jednotlivými součástmi, nakládat. Takové jednání by mohlo být příslušnými orgány za určitých okolností posouzeno jako spáchání přestupku či dokonce trestného činu.

Optimal-energy.cz, a.s. nemůže poskytnout žádné konkrétní a oficiální doporučení ve věci připojení již zhotoveného díla, protože situace je v případě každého zákazníka odlišná, a tedy i řešení jednotlivých případů se mohou zásadním způsobem lišit (například s ohledem na to, zda již došlo k předání díla či nikoli). Nedisponujeme ani jakýmikoliv bližšími informacemi o stavu instalace jednotlivých zařízení. 

Doporučujeme zkusit se obrátit s konkrétními dotazy na adresu infopripojeni@fgenergy.cz nebo případně na příslušného provozovatele distribuční sítě. 

Optimal-energy.cz, a.s. nemůže poskytnout žádné konkrétní a oficiální doporučení ve věci dotace či podání žádosti o její poskytnutí, protože situace je v případě každého zákazníka odlišná, a tedy i řešení jednotlivých případů se mohou zásadním způsobem lišit (například s ohledem na to, zda již došlo k předání díla či nikoli). Nedisponujeme ani jakýmikoliv bližšími informacemi o stavu jednotlivých žádosti o dotace.

Doporučujeme zkusit se obrátit s konkrétními dotazy na adresu dotace@fgenergy.cz, popřípadě můžete s dotazem kontaktovat přímo poskytovatele dotace, kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách https://novazelenausporam.cz.

Podle obsahu příslušného soudního spisu zveřejněného v insolvenčním rejstříku byl návrh na zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužnice FG Energy s.r.o. podán místně a věcně příslušnému Krajskému soudu v Ostravě dne 11.5.2023 věřitelem společnosti FG Energy. Na základě toho pak Krajský soud v Ostravě zahájil insolvenční řízení. Aktuálně do něj přihlásilo své pohledávky celkem šest věřitelů.  O úpadku společnosti nebylo do dnešního dne rozhodnuto. Výzva příslušného soudu k vyjádření se k insolvenčnímu návrhu a k předložení seznamu majetku, seznamu závazků a seznamu zaměstnanců společnosti byla FG Energy zaslána 19. 5. 2023 a společnosti byla současně stanovena lhůta pro poskytnutí písemného vyjádření ve věci v délce trvání 15 kalendářních dnů ode dne doručení předmětné výzvy. Poté, co soud obdrží vyjádření FG Energy, přistoupí pravděpodobně k nařízení jednání ve věci samé, tzn. projednání insolvenčního návrhu o tom, zda je FG Energy v úpadku, či nikoli.

Pokud bude soudem úpadek FG Energy zjištěn, bude soudem současně také stanovena lhůta pro přihlášení pohledávek věřitelů do daného insolvenčního řízení v délce trvání dvou kalendářních měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku. Přihlášky pohledávek musí být soudu podány na předepsaném formuláři dostupném na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz. Ze strany insolvenčního soudu rovněž dojde k ustanovení insolvenčního správce, který bude řešit další postup v insolvenčním řízení.

Navzdory tomu, že své pohledávky do insolvenčního řízení přihlásilo již šest věřitelů, nejsme s to předjímat, zda bude rozhodnuto o úpadku, ani to, jakým způsobem by případný úpadek FG Energy mohl být řešen. Můžeme vám akorát doporučit pravidelně sledovat insolvenční rejstřík a přizpůsobovat své další kroky a jednání aktuálnímu vývoji dotčené insolvenčního řízení, a to ideálně ve spolupráci se zvoleným advokátem. Advokáty specializující se na insolvenční právo je možné vyhledat také dle místa jejich sídla na stránkách České advokátní komory https://vyhledavac.cak.cz/ .

Optimal-energy.cz, a.s. nemůže předjímat ani další vývoj insolvenčního řízení, ani další postup FG Energy s.r.o. Dosud není najisto postaveno ani to, zda se FG Energy nachází v úpadku, či nikoli. Pro rozhodování zákazníků ve věci dalšího postupu vůči FG Energy proto doporučujeme pravidelně kontrolovat vývoj a stav insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku.