Informace ohledně situace s FG Energy

Vážení zákazníci,

    rádi bychom Vás nově informovali o dalším řešení situace společnosti FG Energy.

Na klienty FG Energy se v posledních týdnech a dnech obrací skrze emaily vícero různých subjektů. Důrazně doporučujeme před jakoukoli Vaší aktivitou tyto kroky konzultovat s právníkem či advokátem se zkušenostmi z této oblasti. Po další rešerši, za Optimal Energy nově doporučujeme dalšího advokáta se zkušenostmi s řešením insolvencí (např. v kauze Malina, kde zastupuje desítky podobně poškozených klientů) – pana Mgr. Jiřího Ostravského. Na svých stránkách má zveřejněn postup pro zastupování (na základě plné moci) vč. ceny zastupování: https://www.ostravsky.cz/fg-energy-s-r-o/.

Obrátit se na advokáta a zkonzultovat svůj případ doporučujeme i v případě, že váháte, zda se do insolvenčního řízení vůbec přihlašovat (např. v případě, že máte už FVE od FG Energy dokončenou).

DŮLEŽITÉ! Jak jsme Vás již dříve informovali, poškození zákazníci a věřitelé musí své pohledávky soudu přihlásit nejpozději do 30.09.2023. Aby advokátní kancelář byla schopna dostát závazkům a včas a řádně přihlášku podat, kontaktujte ji, resp. zašlete podepsanou plnou moc o zastupování NEJPOZDĚJI DO NEDĚLE 17.09.2023!

Ať už se rozhodnete pro jakékoliv právní zastoupení, prosíme určitě svoji situaci proberte s kompetentním právním zástupcem.

Pro další informace můžete i nadále sledovat webovou stránku, kterou jsme pro tyto účely zřídili: https://optimal-energy.cz/stiznostifg.

S pozdravem
Optimal Energy

Vážení zákazníci,

    velice nás mrzí všechny případy neúspěšně realizovaných zakázek FG Energy. Se společností FG Energy jsme začali situaci řešit ihned poté, co se loni v létě objevily první stížnosti. Přes veškeré úsilí a téměř rok trvající snahu se nepodařilo přimět FG Energy k dokončení nasmlouvaných zakázek, ani k žádnému přijatelnému řešení situace.

Společnost FG Energy je již oficiálně v úpadku. Poté, co na ni byl v květnu podán první návrh na insolvenci, firma avizovala, že bude usilovat o reorganizaci, nakonec však od plánu ustoupila. Insolvenční soud proto na konci července rozhodl o úpadku a od toho okamžiku běží dvouměsíční lhůta pro přihlašování pohledávek.

Všichni poškození zákazníci FG Energy, kteří chtějí, aby jejich nároky byly uspokojeny, by měli své pohledávky přihlásit nejpozději do 30. 9. 2023. Pohledávku může každý přihlásit sám přes Insolvenční rejstřík, s ohledem na odbornou náročnost právních úkonů je na místě uvažovat i o právním zastoupení.

Naše společnost Optimal Energy je jednáním společnosti FG Energy rovněž významně poškozena, a tak i my budeme s právními zástupci naši pohledávku přihlašovat.

Pravděpodobně nás všechny čeká několik měsíců soudních řízení. Nezbývá než popřát, aby pro vás skončilo co nejlepším výsledkem. 

S pozdravy,
Optimal-energy.cz, a.s.

Vážení zákazníci,

     velice nás mrzí všechny případy neúspěšně realizovaných zakázek, o kterých jsme se dozvěděli. Se společností FG Energy jsme začali situaci řešit ihned poté, co se v létě objevily první stížnosti. Na podzim jsme zastavili prodej jejich zařízení a od té doby intenzivně vyjednáváme o řádném dokončení všech nasmlouvaných zakázek. V posledních týdnech však veškerá naše snaha zůstává bez odezvy.

Uvažovali jsme dokonce o možnosti, že by nezrealizované projekty s naší pomocí dokončil někdo jiný.

Avšak, dozvěděli jsme se, že ve čtvrtek 11.5.2023 byl podán návrh na zahájení insolvenční řízení s FG Energy. To mimo jiné znamená, že do nedokončených projektů nemůžeme nijak zasahovat. Bude nutné vyčkat na další právní kroky. Situaci vyhodnocujeme s právními poradci a budeme sledovat další vývoj, o kterém vás budeme na této stránce informovat.

Naše společnost Optimal Energy je jednáním společnosti FG Energy rovněž významně poškozena. Nadále budeme usilovat o jednání s jejími zástupci.

Za účelem shromažďování dotazů či dalšího hlášení problémů se společností FG Energy jsme zřídili emailovou adresu stiznostiFG@optimal-energy.cz.

S pozdravy,
Optimal-energy.cz, a.s.

FAQ

Svou pohledávku by měli přihlásit všichni zákazníci FG Energy, kteří se cítí být poškozeni a chtějí se domáhat odškodnění. Týká se to jak těch, kteří chtěli od smlouvy ustoupit a nebyla jim vrácena záloha, tak i těch, kdo například obdržel komponenty, ale dílo jako takové ještě předáno nebylo. Dokonce i v případech, kdy už společnost FVE nainstalovala, ale nedošlo ke splnění všech bodů smlouvy, je nasnadě pohledávku přihlásit a zajistit si tak vlastnictví díla.

Záměr přihlášení pohledávky je samozřejmě vhodné konzultovat s právním poradcem.

Případ FG Energy je veden u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou KSOS 31 INS 7393 / 2023, jeho detaily lze nalézt v Insolvenčním rejstříku. Tamtéž jsou k dispozici i formuláře pro přihlášení pohledávky, včetně podrobných pokynů. 

S ohledem na odbornou náročnost procesu je na místě uvažovat o právním zastoupení. Na základě rešerše advokátních kanceláří, které mají zkušenost s případy vymáhání pohledávek, můžeme doporučit například renomovanou Advokátní kancelář Petráš Rezek. Disponují týmem kvalifikovaných právních poradců, kteří se dobře orientují i v problematice hromadných pohledávek. Díky tomu klientům šetří čas, a hlavně zvyšují jejich šanci při vypořádání. Sledují i kauzu FG Energy, které se věnují na své webové stránce.

Insolvenční soud rozhodl o úpadku dlužníka 31.7.2023 a od té doby běží dvouměsíční lhůta pro přihlášení pohledávek. V polovině srpna jich bylo evidováno již několik desítek. Posledním dnem pro přihlášení pohledávek je 30.9.2023, na pozdější přihlášky již soud nebude brát zřetel. Dovolujeme si upozornit, že řádné vyplnění přihlášky je pro úspěch vypořádání pohledávky zásadní a je zapotřebí si k němu připravit řadu dokumentů. V případě kontaktování právního poradce je pak zapotřebí počítat s časem nutným na zpracováním přihlášky, obvykle 2-3 týdny, proto nedoporučujeme odsouvat tuto záležitost až po skončení prázdnin, naopak je zapotřebí se jí věnovat co nejdříve.

Přihláška pohledávky by měla popsat historii i aktuální stav věcí. Co bylo sjednáno, co bylo uhrazeno, co bylo dodáno a zrealizováno a v jaké podobě. Vše je nutné doložit dokumentací, jako např. smlouva, doklad o zaplacení, případně korespondence s firmou, nebo fotodokumentace.

Pokyny a formulář přihlášky jsou dostupné na webu Insolvenčního rejstříku v sekci Formuláře ISIR. S konzultací případu včetně přípravy podkladů může pomoci právní zástupce. Advokáty specializující se na insolvenční právo je možné vyhledat například dle místa jejich sídla na stránkách České advokátní komory https://vyhledavac.cak.cz/, doporučit můžeme například renomovanou Advokátní kancelář Petráš Rezek, která má s jednotlivými i hromadnými pohledávkami řadu zkušeností.

Insolvenční správce kontaktoval zákazníky FG Energy na základě dat, které FG Energy poskytla soudu. V dopisu se odkazuje na Dotazník, jehož vyplnění sice má informační přínos pro insolvenční řízení, avšak nemůže být a nebude vnímán jako přihlášení pohledávky! To musí být řádně v rámci formuláře pro přihlášení do insolvenčního řízení.

Insolvenčního správce není oprávněn poskytovat právní poradenství jednotlivým věřitelům, resp. udílet rady ohledně jejich postupu v daném řízení či výše jejich případných nároků vůči dlužníkovi. Za tímto účelem je obecně vždy vhodné vyhledat právní pomoc z řad advokátů.

Optimal-energy.cz, a.s. nemůže poskytnout žádné konkrétní a oficiální doporučení ve věci odstoupení od smlouvy či jiných možností ukončení smluvního vztahu sjednaného mezi zákazníkem a FG Energy s.r.o., protože situace je v případě každého zákazníka odlišná, a tedy i řešení jednotlivých případů se mohou zásadním způsobem lišit.

Zákazníkům můžeme v této souvislosti pouze doporučit pečlivě prostudovat smlouvu o dílo, kterou uzavřeli s FG Energy, přičemž z jejího obsahu by mělo být zřejmé, za jakých okolností je zákazník, jako objednatel, oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit (nad rámec možností odstoupení od smlouvy z důvodů stanoveným přímo zákonem).

Podle účinné české právní úpravy platí, že odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku, přičemž smluvní strany jsou následně povinny vrátit si navzájem plnění, která byla na základě smlouvy poskytnuta (tedy zejména poskytnuté zálohy). Je třeba však upozornit na skutečnost, že společnost FG Energy se rozhodnutím soudu nachází v úpadku.

Optimal-energy.cz, a.s. nemůže poskytnout žádné konkrétní a oficiální doporučení ve věci dalšího nakládání s rozpracovaným dílem nebo s věcmi, které měly být součástmi dodaného díla, protože situace je v případě každého zákazníka odlišná, a tedy i řešení jednotlivých případů se mohou zásadním způsobem lišit. Optimal-energy.cz, a.s. taktéž není účastníkem právního poměru mezi FG Energy s.r.o. a příslušným zákazníkem.

Zákazníkům můžeme v této souvislosti pouze opětovně doporučit pečlivě prostudovat smlouvu o dílo, kterou uzavřeli s FG Energy. Z jejího obsahu by mělo být zřejmé, za jakých okolností a k jakému okamžiku má dojít k přechodu či převodu vlastnického práva k dílu (a/nebo k jeho jednotlivým součástem). Pokud se zákazník dosud nestal vlastníkem díla (a/nebo jeho součástí), pak ani zákazník, ani jiný dodavatel služeb (zhotovitel) pravděpodobně nebude oprávněn samostatně, bez výslovného souhlasu zhotovitele FG Energy, s dílem nebo jeho jednotlivými součástmi, nakládat. Takové jednání by mohlo být příslušnými orgány za určitých okolností posouzeno jako spáchání přestupku či dokonce trestného činu.

Optimal-energy.cz, a.s. nemůže poskytnout žádné konkrétní a oficiální doporučení ve věci připojení již zhotoveného díla, protože situace je v případě každého zákazníka odlišná, a tedy i řešení jednotlivých případů se mohou zásadním způsobem lišit (například s ohledem na to, zda již došlo k předání díla či nikoli). Nedisponujeme ani jakýmikoliv bližšími informacemi o stavu instalace jednotlivých zařízení. 

Doporučujeme zkusit se obrátit s konkrétními dotazy na adresu infopripojeni@fgenergy.cz nebo jakub.chyc@liftupinstlacje.pl, případně na příslušného provozovatele distribuční sítě. 

Optimal-energy.cz, a.s. nemůže poskytnout žádné konkrétní a oficiální doporučení ve věci dotace či podání žádosti o její poskytnutí, protože situace je v případě každého zákazníka odlišná, a tedy i řešení jednotlivých případů se mohou zásadním způsobem lišit (například s ohledem na to, zda již došlo k předání díla či nikoli). Nedisponujeme ani jakýmikoliv bližšími informacemi o stavu jednotlivých žádosti o dotace.

Doporučujeme zkusit se obrátit s konkrétními dotazy na adresu dotace@fgenergy.cz nebo jakub.chyc@liftupinstlacje.pl, popřípadě můžete s dotazem kontaktovat přímo poskytovatele dotace, kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách https://novazelenausporam.cz.

Podle obsahu příslušného soudního spisu zveřejněného v insolvenčním rejstříku byl návrh na zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužnice FG Energy s.r.o. podán místně a věcně příslušnému Krajskému soudu v Ostravě dne 11.5.2023 věřitelem společnosti FG Energy s.r.o. Na základě tohoto návrhu pak Krajský soud v Ostravě zahájil insolvenční řízení. Výzva příslušného soudu k vyjádření se k insolvenčnímu návrhu a k předložení seznamu majetku, seznamu závazků a seznamu zaměstnanců společnosti, kterou byla FG Energy s.r.o. současně stanovena lhůta pro poskytnutí písemného vyjádření a předložení seznamů v délce trvání 15 kalendářních dnů ode dne doručení předmětné výzvy, byla FG Energy s.r.o. soudem zaslána dne 19. 5. 2023. Podáním ze dne 12.6.2023 pak FG Energy s.r.o. požádala Krajský soud v Ostravě o prodloužení předmětné lhůty do 20.7.2023, když této žádosti FG Energy s.r.o. příslušný soud vyhověl. Následně společnost FG Energy od plánu reorganizace ustoupila a Insolvenční soud 31. 7. 2023 rozhodl o jejím úpadku. Tím dnem začala běžet dvouměsíční lhůta pro přihlášení pohledávek věřitelů, která vyprší 30. 9. 2023.

Přihlášky pohledávek musí být soudu podány na předepsaném formuláři dostupném na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz. Ze strany insolvenčního soudu rovněž došlo k ustanovení insolvenčního správce, který řeší další postup v insolvenčním řízení a poškozené zákazníky FG Energy postupně oslovuje.

Optimal-energy.cz, a.s. nemůže předjímat vývoj insolvenčního řízení. Do 30. 9. 2023 soud vyčká na přihlášení pohledávek veřitelů, a následně projedná jejich opodstatnění. V podobných případech může soudní řízení trvat měsíce i více než rok. Doporučujeme pravidelně kontrolovat vývoj a stav insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku.

Ano, určitě ho vyplňte ať už je Vaše FVE v jakémkoliv stavu dokončenosti.