Etický kodex Optimal Energy

Obecná ustanovení

 1. Každý spolupracovník jedná vůči klientům, dalším pracovníkům a ostatním osobám vždy v souladu s obecně uznávanými pravidly etiky a slušného chování.
 2. Každý spolupracovník dodržuje obecně závazné právní předpisy České republiky.
 3. Vize společnosti Optimal-Energy.cz, a. s., stanoví základní pravidlo chování všech jejích spolupracovníků. Všichni spolupracovníci se zavázali kodex dodržovat.

Povinnosti spolupracovníka OE

 1. Žádný spolupracovník nebude poskytovat nebo se podílet na poskytování služeb nečestným a neprofesionálním způsobem nebo způsobem, který by ohrozil dobré jméno společnosti Optimal-Energy.cz, a. s., a jejích obchodních partnerů.
 2. Každý spolupracovník se bude vždy vyhýbat nepravdám, úmyslnému zkreslování skutečností a informování zavádějícím způsobem. Při výkonu své činnosti nesmí v žádném případě provozovat klamavé nebo podvodné praktiky.
 3. Žádný spolupracovník nesmí třetím osobám přímo či nepřímo nabízet či poskytnout plnění, které by směřovalo k získání neoprávněného prospěchu či výhody nebo které by mohlo být považováno za úplatek.
 4. Všichni spolupracovníci dbají na dobro a prospěch klienta. Vysvětlí potenciálnímu klientovi účel návštěvy, postupují v jeho zájmu, vysvětlí mu zákonem danou možnost ochrany a respektují jeho přání, jednají s ním tak, aby mu byla jasná podstata levnější elektrické energie nebo zemního plynu. V případě navázání spolupráce poskytne klientovi veškerou dokumentaci v požadované formě. Dlouhodobě spokojený klient je nejlepší vizitkou společnosti.
 5. Jakýmkoli dalším aktivitám ve prospěch klienta musí předcházet jeho informování a jeho souhlas s nimi.
 6. Žádný spolupracovník svým chováním nepoškozuje klienty ani dobrou pověst společnosti Optimal-Energy.cz, a. s., a jejích obchodních partnerů. V případě vzniku rozporů či nejasností ve vztahu k třetím osobám či vůči sobě navzájem, hledají spolupracovníci vždy smírné řešení. Pokud je zřejmé, že se strany sporu smírně nedohodly, pak předloží věc k vyřešení vedení společnosti Optimal-Energy.cz, a. s., která věc rozhodne. Rozhodnutí vedení společnosti Optimal-Energy.cz, a. s., je závazné pro všechny spolupracovníky.
 7. Veškeré informace získané v souvislosti s provozováním služeb společnosti Optimal-Energy.cz, a. s., jsou považovány za důvěrné a nesmí být zneužívány.

Jednání v rozporu s kodexem

 1. Jednání v rozporu s kodexem může být buď úmyslné, nebo z nedbalosti.
 2. Úmyslné jednání spolupracovníka v rozporu s kodexem společnosti Optimal-Energy.cz, a. s., bude vždy posuzováno disciplinárním orgánem společnosti. Tři případy takového jednání platí za vážné porušení smlouvy a mají za následek okamžité ukončení spolupráce s tímto subjektem. Vážný případ takového jednání může znamenat okamžité ukončení spolupráce sám o sobě.
 3. Nedbalostní jednání spolupracovníka v rozporu s kodexem společnosti Optimal-Energy.cz, a. s., bude vždy posuzováno disciplinárním orgánem společnosti. Opakované nedbalostní jednání je důvodem pro udělení sankce, případně k ukončení spolupráce.

Zákaz jednání

 1. Za zakázané jednání se považuje například:
  • Vyvíjení jakéhokoliv nátlaku na klienta za účelem sjednání smlouvy.
  • Vědomé vystavení klienta nepřiměřené (finanční) zátěži.
  • Používání nezákonných či nátlakových praktik, které fyzicky, psychicky nebo jiným způsobem obtěžují klienta.